Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1937: Oud burgemeester Harbert Ido Schönfeld (1861-1937) overleden

(Bron foto: http://www.europa-nu.nl)

Het Vaderland, 16 februari 1937

Mr H. I. SCHÖNFELD - Oud-burgemeester van Winschoten en oud-lid der Eerste Kamer

Harbert Ido Schönfeld (1861-1937)

Gisteravond is te zijnen huize in de Langestraat te Winschoten plotseling overleden mr H.I. Schönfeld. oud-lid van de Eerste Kamer en oud-burgemeester van Winschoten.

Harbert Ido Schönfeld werd geboren den 1en September 1861 te Bellingwolde. Hij bezocht de Groningsche universiteit, waar hij ln 1886 tot doctor in de rechtswetenschappen is gepromoveerd. In 1887 vestigde hij zich als advocaat en procureur te Winschoten. In 1891 werd hij tot raadslid en in de installatievergadering terstond tot wethouder gekozen, een functie, die hij tot zijn benoeming tot burgemeester op 1 October 1906 bleef vervullen.

Mr Schönfeld is vele jaren lid van de Prov. Staten van Groningen geweest en van 1922 tot 1924 lid van de Eerste Kamer.

In 1931 bij zijn zilveren burgemeestersjubileum, is mr Schönfeld op grootsche wijze gehuldigd voor de manier waarop hij zich met inzet van zijn beste krachten en zijn vele bekwaamheden aan de gemeente heeft gegeven.

De dankbaarheid van de bevolking uitte zich bij die gelegenheid in het aanbieden van een monumentale fontein op de gedempte Oosterhaven, die toen Burgemeester mr Schönfeldplein werd gedoopt terwijl de daarbij aansluitende singel Burg. Schönfeldsingel werd genoemd.

Met ingang van 1 October 1936 legde de heer Schönfeld zijn functie als burgemeester van Winschoten neer. zoodat hij precies dertig jaar hoofd van deze gemeente ls geweest.

De gemeente heeft aan mr Schönfeld een krachtig burgemeester gehad, die in den loop der jaren door zijn sterk karakter met velen in botsing is gekomen, maar wien de ingezetenen over het geheel — mr Schönfeld heeft dat bij zijn zilveren ambtsjubileum mogen ervaren — een warm hart toedragen.

Zeer veel is onder zijn bestuur op zijn initiatief of met zijn volle medewerking tot stand gekomen. Door zijn grooten invloed ls het gymnasium behouden. De H.B.S. is van een 3-jarlge veranderd in een 5-jarlge. Een nieuwe school voor openbaar lager onderwijs is gesticht. Een openbare ULO-school met 4-jarigen cursus kwam tot stand, alsmede een centrale school voor het zevende leerjaar. De ambachtsschool werd uitgebreid en een vakschool voor meisjes geopend. Na de invoering van de Onderwijswet van 1920 zijn drie lagere en een ULO-school voor het bijzonder onderwijs geopend. Ten behoeve van het verkeerswezen werd veel gedaan. Voor het beter verkeer met Oldambt en Westerwolde ls de tram Oostelijk-Gronlngen aangelegd. Voor het verkeer te water werd de Rensel verbreed en zijn de spoor- en tramhaven gegraven. Ook op het gebied van de volkshuisvesting heeft mr Schönfeld veel gedaan. Tal van krotwoningen werden opgeruimd en arbeiderswoningen en woningen voor ambtenaren gebouwd. In verband met de volksgezondheid werd een openbaar slachthuis gebouwd, een gemeentelijk sportterrein met tribune en een zwembad aangelegd. Ook ten behoeve van de gemeentebedrijven kwamen onder mr Schönfelds burgemeesterschap verschillende verbeteringen tot stand.

Voorts kan nog gewezen worden op de vestiging van de Rijkskweekschool, van den Raad van Arbeid, den bouw van een ziekenhuis, een politiebureau, een marechaussee kazerne, de vergroeiing van het Marktplein, de oprichting van een openbare leeszaal en boekerij, de aanleg van het Maintebosch, de restauratie van den toren en het aanbrengen van een carillon, de tot stand koming van een gebouw voor da arbeidsbemiddeling en een polikliniek voor zuigelingen.

Mr Schönfeld heeft tal van bestuursfuncties vervuld. Van de oprichting af was hij president-commissaris van de Stoomtramweg Mij Oostelijk Groningen en van de Noord-Nederlandsche Machinefabriek. Geruimen tijd was hij bestuurslid van de Vereeniging van Burgemeesters in de provincie Groningen. Sedert vele jaren was hij presidentkerkvoogd van de Ned. Herv. kerk. Voorts was hij commissaris van den kunstweg Winschoten-Beerta-Pruisische grens; verder was hij voorzitter van de sociëteit De Harmonie en van de plaatselijke commissie van den B.V.L. Zijn heengaan zal dan ook in breeden kring diep betreurd worden.

---

Mr. Harbert Ido Schönfeld, geb. Bellingwolde 1 sept. 1861, advocaat en procureur te Winschoten 1887-1891, wethouder te Winschoten 1891-1906, burgemeester te Winschoten 1906-1936, lid Eerste Kamer der Staten Generaal 1922-1924, overl. Winschoten 15 febr. 1937, zn. van Johann Christoph Schönfeld en Wubbina Poppens.

Please publish modules in offcanvas position.