Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1890: Godsdienstleraar Eppo Harkema verdacht van verduistering geld

Haarlem's Dagblad, 6 juni 1890

Men meldt uit Winschoten van 3 Juni aan de N. R. Ct.:
Heden verspreidde zich het gerucht dat een der godsdienstleeraren alhier zich zou hebben schuldig gemaakt aan verduistering van gelden, ten nadeele eener wees. Zeker is het, dat hij, na het ondergaan van een gerechtelijk verhoor, gearresteerd en in het huis van arrest is overgebracht. Algemeen is de deelneming, aangezien de man te goeder naam en faam bekend stond, en zijn talrijk gezin nu in diepe ellende en jammer gedompeld is.

---

Haarlem's Dagblad, 7 juni 1890
Omtrent de treurige zaak te Winschoten, waarvan wij melding hebben gemaakt, bericht de Nieuwe Winschoter Ct.:
Eenige hoog treurige zaak houdt te Winschoten op dit oogenblik veler gemoederen bezig. Zij betreft nl. een man, die tot kort vóór dezen de algemeene achting zoowel van zijn gemeentenaren als van vele andersdenkenden genoot.
Sedert een paar dagen nl. hoorde men vreemde noten kraken over de administratie van den met het beheer van de zendingskas, enz., belasten leeraar der Christel. Geref. gemeente, E. H., alhier, terwijl daarbij tevens werd ingevlochten een en ander omtrent het beheer der gelden van een meisje, dat in familiebetrekking tot hem stond.
Trouwens, j.l. Zondag verscheen hij niet op den kansel, en werd de dienst door een der leden van het kerkbestuur geleid. Door dezen moeten toen reeds de woorden zijn geuit, dat de leeraar zich had vergrepen aan het goed van een ander. Wat er van zij, de justitie bemoeide zich met de zaak, en na een langdurig verhoor voor den rechtercommissaris te hebben ondergaan is de leeraar in het huis van bewaring aldaar overgebracht, naar men wil wegens verduistering van eene aanzienlijke som gelds ten nadeele van bovenbedoeld familielid.
Men begrijpt, dat deze zaak een geweldigen schok bij de gemeentenaren en vele anderen heeft teweeggebracht.

---

Haarlem's Dagblad, 26 augustus 1890
Het verzoek om gratie van E. H., geschorst predikant bij de Chr.ger.gem. te Winschoten, en veroordeeld wegens oneerlijkheid, is door Z. M. den Koning van de hand gewezen.

---

Eppo Harkema ; bron: http://www.cbg.nl
Eppo Harkema, geb. Bedum 30 okt. 1839, predikant te Gasselternijveen 1867-1869, predikant Gereformeerde kerk te Winschoten 1869-1890, predikant te Nieuwleusen 1890-1907, overl. Dordrecht 16 maart 1916, zn. van Luurt Roelfs Harkema en Aaltje Jans Kraaima, tr. Ten Boer 4 nov. 1865 Bouke Swieringa, geb. Stedum 4 maart 1845, overl. Dordrecht 7 mei 1915, dr. van Hindrik Bartelds Swieringa en Kornelske Jans Niehoff.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Harkema, geb. Gasselternijveen 29 maart 1869.
2. Hendrik Harkema, geb. 1872.
3. Aalko Harkema, geb. Winschoten 5 sept. 1875.
4. Eltje Geziena Harkema, geb. Winschoten 22 sept. 1876. 
5. Bartelda Jantina Harkema, geb. Winschoten 29 juli 1881.

Please publish modules in offcanvas position.