Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1879: Failissement effectenhandelaar Mulder leidt tot volksopstand

Nieuwe Gorinchemsche Courant, 30 augustus 1879

Uit Winschoten wordt aan de N.R.Ct. gemeld:

De heer Dirk Mulder, effectenhandelaar alhier, heeft zich heden gesteld in staat van failissement; naar men zegt met een passief van 1,5 miljoen.

De verslagenheid en ergernis, vooral bij de mindere klasse, is groot, daar zeer velen dier klasse hunne zuur verdiende penningen hem toevertrouwden en daarvoor 4,5 procent rente genoten.

In een cirkulaire, bij belanghebbenden rondgezonden, verklaart hij zelf dat achteruitgang van zaken in twee grote aardappelmeelfabrieken te Muntendam en Pekela waarin hij zelf voor meer dan f 500.000 zou geïnteresseerd zijn (en waarvan zijn broeder direkteur is) hem in dezen toestand heeft gebracht. Zeer vele landbouwers in deze omstreken worden door den slag mede getroffen.

De politie houdt de wacht bij het kantoor, waar veel gedrang is.

Mulder is de oudste wethouder, lid der Prov. Staten en heeft bovendien veel bekendheid aan zijnen naam gegeven, toen hij voor twee jaren geleden tegenover den heer de Vos van Steenwijk dong naar het lidmaatschap der Tweede Kamer.

Aan de omstreeks 800 schuldeischers is volgens de Pr. Gron. Ct. 55 pCt. onder garantie van eenige familieleden aangeboden. Men zegt, dat er een passief is van meer dan een millioen, terwijl 't aktief wordt geraamd op f 600.000.

---

Nieuwe Gorinchemsche Courant, 3 september 1879

Omtrent het failissement der firma Mulder te Winschoten, bericht de Prov. Gron. Cour. het volgende:

Heden ontvingen wij nog het volgende schrijven uit Winschoten: "Gisteren avond tegen zes uren was de Harmonie weer gevuld. Op de mededeeling dat de firma failliet was verklaard, ging 't volk vertrekken, en wel voor een groot deel naar de behuizingen van gebr. Mulder, waar zich omstreeks zeven uren reeds eene zoo verbazende menschenmassa had verzameld, dat de straten slechts met moeite te passeeren waren. 't Ergste werd nu gevreesd, en niet ten onrechte. Enkele schutters kwamen in de wapens, maar ze waren als lammeren; de heeren officieren bevonden zich in de hoofdstad, te midden van de feestvreugde en ook vele manschappen waren afwezig, terwijl misschien ook sommigen den moed in de schoenen zonk nu ze voor de schrille werkelijkheid stonden, om als verdedigers op te treden. Reeds voor tien uren was 't huis van J. Lubbers Mulder gebombardeerd met keisteenen en waren alle ruiten verbrijzeld, waarna de woedende menigte zich naar 't huis van D. Mulder Dz. begaf en daar alles vernielde, wat te vernielen was.

Al de prachtige spiegelruiten zijn totaal in gruis, terwijl goud- en zilverwerken, alsmede de meubelen ontzettend geleden hebben. Eerst tegen twee uren begon 't volk te verminderen en omstreeks drie uren was de rust hersteld.

Niet anders dan te betreuren is het, dat er dergelijke toneelen zijn voorgevallen; 't is jammer dat de verontwaardigde menigte op zoo ruwe wijze heeft gesproken."

De N. W. Ct. heeft het volgend buitengewoon bericht aan hare abone's gezonden: "Bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Winschoten, van heden is de firma D. Mulder en Zoon kassiers, gevestigd en kantoor houdende te Winschoten verklaard in staat van failissement, ingaande op dienzelfden dag met benoeming van den heer mr. W. Gorter, lid dier rechtbank tot rechter-commissaris, en van de heeren mr. A.H. Koning, procureur, mr. M.G.L. Jorissen, notaris, en F. Ph. Groeneveld, kassier, tot curator.

Door deze beschikking, genomen op verzoek van sommige crediteuren, verloor de heden namiddag in de Harmonie alhier belegde vergadering, die zeer druk werd bezocht, natuurlijk haar doel.

Van omstreeks 7 uren heden avond was voor de woningen der leden van de in staat van failissement gestelde firma weder een groote oploop; pogingen om de menigte te doen uiteengaan bleven vruchteloos. Een gedeelte der schutterij is onder de wapens gekomen. In beide woningen zijn omstreeks 10 1/2 uur bijkans alle glasruiten verbrijzeld. Bij 't sluiten van dit bericht, omstreeks 11 1/2 uur, duurt de oploop zoowel bij D. Mulder Dz., als bij J. Lubbers Mulder nog voort.

(Half een) Er is in beide huizen geen ruit meer heel, en nog houdt het tumult aan.

(Een uur) Ook de gouden en zilveren voorwerpen in den winkel gaan den weg op van de glasruiten."

N. Winsch. Ct. luidt: " Nadat in den afgeloopen nacht het tumult bij de firma D. Mulder en Zoon nog geruimen tijd had voortgeduurd, keerde eindelijk tegen 3 uren alles tot de orde terug, die ook verder niet is gestoord.

Persoonlijke ongelukken hebben niet plaats gehad."

Naar wij uit goede bron vernemen, is heden middag een detachement soldaten, ter sterkte van 50 mannen, 2 sergeanten, 4 korporaals en 1 tamboer, onder bevel van den luitenant Hemmes, van Groningen naar Winschoten vertrokken tot handhaving der orde aldaar.

---

De broers hebben al snel na het faillissement Winschoten verlaten. Beide gezinnen woonden later in Amsterdam. Derk Mulder en zijn vrouw zijn in Amsterdam overleden. Ik vermoed dat zijn broer Johannes met zijn gezin naar Amerika is geëmigreerd. Voor het vertrek naar Amsterdam verbleef hij daar ook al een korte periode (zonder zijn gezin).

Derk Mulder, geb. Winschoten 27 nov. 1825, goud- en zilversmid, koopman in effecten, kassier, wethouder te Winschoten 1854-1856, wethouder te Winschoten 1866-1879, overl. Amsterdam 17 sept. 1889, zn. van Derk Derks Mulder en Gesina Roelfzema, tr. Winschoten 2 dec. 1853 Grietje Jacobs Veldman, geb. Nieuwolda 13 nov. 1831, overl. Amsterdam 10 okt. 1889, dr. van Jacob Rotgers Veldman en Lupke Jans Mulder.
Uit dit huwelijk:
1. Lupkea Mulder, geb. Winschoten 13 sept. 1854.
2. Derk Mulder, geb. Winschoten 22 maart 1857.
3. Jacob Mulder, geb. Winschoten 8 april 1859, overl. ald. 7 nov. 1878.
4. Johannes Lubbers Mulder, geb. Winschoten 21 aug. 1861.
5. Jan Derk Mulder, geb. Winschoten 19 nov. 1863.
6. Gezinus Hendericus Mulder, geb. Winschoten 9 mei 1866, overl. ald. 27 juni 1867.
7. Gezienus Hendericus Mulder, geb. Winschoten 22 nov. 1869.

Johannes Lubbers Mulder, geb. Winschoten 16 okt. 1833, kassier, zn. van Derk Derks Mulder en Gesina Roelfzema, tr. Winschoten 21 maart 1861 Anje Veldman, geb. Nieuwolda 11 okt. 1836, dr. van Jacob Rotgers Veldman en Lupke Jans Mulder.
Uit dit huwelijk:
1. Derk Mulder, geb. Winschoten 9 mei 1862.
2. Jacob Cornelis Mulder, geb. Winschoten 29 juni 1865.
3. Jantjen Geziena Mulder, geb. Winschoten 29 sept. 1867.
4. Lupko Jan Mulder, geb. Winschoten 17 febr. 1870.
5. Cornelus Oest Mulder, geb. Winschoten 21 maart 1872.
6. Pieter Johan Mulder, geb. Winschoten 13 maart 1878.

Please publish modules in offcanvas position.