Oud nieuws uit Winschoten:Winschoter Courant

nieuwsberichten uit de negentiende en twintigste eeuw

 
Index nieuwsberichten

1873: Ontsnapping gedetineerde Lubbert de Vries uit Huis van Bewaring

Amersfoortsche Courant, 30 september 1873

De niet minder beruchte dan bekende Lubbert de Vries, in het huis van arrest te Winschoten gedetineerd en op nieuw onlangs door het hof van Groningen voor eenige jaren tot gevangenisstraf veroordeeld, heeft Woensdag namiddag ongeveer 4 uur, terwijl de bewaarder Vroom in de gevangenis de dienst had, van de gelegenheid gebruik gemaakt om de plaats, waar hij in 't  belang der maatschappij was afgezonderd, te ontloopen en alzoo in vrijheid te geraken.

Naar men thans schrijft, heeft de deugniet van den bewaarder verlof gevraagd en bekomen om zijn cel schoon te maken; laatstbedoelde deed eenige oogenblikken later bij absentie van den cipier uitgeleide aan iemand, die wegens dronkenschap een paar uren vroeger in 't belang der orde van de publieke straat was verwijderd. Van de bewaarders afwezigheid gebruik makende, wist de V. den ketting los te krijgen, die de een weinig geopende deur zijner cel beveiligde, weldra was hij op de wandelplaats, waar eenige voorwerpen hem in staat stelden over den hoogen muur heen in den pastorietuin te geraken, waarna hij door de Engelsche laan heen verder ontkwam, echter op den hielen gevolgd door den aan die laan wonenden gemeenteveldwachter, die, juist te huis zijnde, hem over eene schutting zag klimmen om zijne vlugt door het aangrenzende groenland in de richting van de rivier de Aa te vervolgen. Het gelukte den vluggen kerel den watermolen "de Goliath" te bereiken en met de daar liggende schouw de andere zijde van de Aa te bereiken vóór hij door zijn vervolger werd gevat. De inmiddels opgedaagde hulp van meerdere politiebeambten heeft niet mogen baten en meer dan waarschijnlijk is het, dat de Vries den weg heeft genomen over Oude Schans, als zijnde van hier de kortste om de grenzen te bereiken. Zij, die vóór hem hetzelfde waagden, zijn niet teruggekeerd; moge het gelukken dezen gevaarlijken boef weldra weder in handen te krijgen.

---

Nieuwe Gorinchemse Courant, 1 oktober 1873

Men meldt uit Winschoten dd. 25 Sept.:

Heden middag om 5 uur, tijdens de grootste kermisdrukte, is uit het huis van arrest alhier ontsnapt een beruchte misdadiger, Lubbert de Vries. Hij was voor eenigen tijd bij vonnis van de arrondissementsrechtbank alhier (in hooger beroep bevestigd bij vonnis van het provinciaal gerechtshof van Groningen) veroordeeld tot  gevangenisstraf voor den tijd van vijf jaren, en zou ook weldra nog wegens eene andere misdaad moeten terechtstaan. Op dit oogenblik onderging hij een vonnis van drie maanden cellulair. Hij is ontvlucht in de richting van Pruissen, en ofschoon verscheidene politie-agenten hem onmiddellijk kort op de hielen zaten, heeft geen hunner hem tot heden mogen terugbrengen. De Vries is een Winschoter van geboorte en ook op de grenzen goed bekend; dat bevorderde zijn ontvluchting en dat zal het zeker vrij moeielijk maken, hem terug te krijgen.

---

Lubbert de Vries, geboren te Winschoten op 8 oktober 1836, arbeider, overleden te Winschoten op 20 februari 1898, zoon van Sietse Heeres de Vries en Harmke Lubberts Sputter.
Hij is getrouwd te Winschoten op 24 juli 1856 Anna Meijer, geboren te Groningen op 2 april 1831, overleden ald. op 29 januari 1891, dochter van Ties Wijcher Meijer en Sina Margaretha Kraan.

Please publish modules in offcanvas position.